Privacyverklaring

De Vereniging KunstKring Ruurlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

  • Gebruik van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de deelname aan onze activiteiten.
  • Uw toestemming is vereist voor de toezending van onze nieuwsbrief en afmelding bij elke ontvangst mogelijk is.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen opdat beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
  • Geen persoonsgegevens aan andere partijen worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk is verplicht.


Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan bedrijven waarmee we een verwerkers-overeenkomst hebben in welke de wettelijke verplichting tot geheimhouding is vastgelegd.
Voor de KunstKring betreft dat de website; ledenadministratie; nieuwsbriefverzending; boekhouding en de Cloud voor dataopslag. Deze toepassingen zijn uit beveiligingsoverwegingen niet onderling gekoppeld.


Bewaartermijn
De KunstKring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde leden met gebruik van toegangscodes en wachtwoorden.
De vrijwilligers die met persoonlijke gegevens werken, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Een verzoek tot meer informatie kan worden ingediend via privacy@kunstkringruurlo.nl.


Klachten of vragen
Mocht u een vraag of klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover  contact met ons op te nemen via privacy@kunstkringruurlo.nl.
We gaan ervan uit dat we het samen kunnen oplossen, maar lukt dit niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Contactgegevens
Vereniging KunstKring Ruurlo
E-mailadres: privacy@kunstkringruurlo.nl