Privacy verklaring

De Vereniging KunstKring Ruurlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de deelname aan onze activiteiten.
Uw toestemming is vereist voor de toezending van onze nieuwsbrief en afmelding bij elke ontvangst mogelijk is.
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen opdat beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
Geen persoonsgegevens aan andere partijen worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk is verplicht.

1
Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan bedrijven waarmee we een verwerkers-overeenkomst hebben in welke de wettelijke verplichting tot geheimhouding is vastgelegd.
Voor de KunstKring betreft dat de website; ledenadministratie; nieuwsbriefverzending; boekhouding en de Cloud voor dataopslag. Deze toepassingen zijn uit beveiligingsoverwegingen niet onderling gekoppeld.

2
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde leden met gebruik van toegangscodes en wachtwoorden.
De vrijwilligers die met persoonlijke gegevens werken, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

3
Klachten of vragen

Mocht u een vraag of klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.

We gaan ervan uit dat we het samen kunnen oplossen, maar lukt dit niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

4
Bewaartermijn

De KunstKring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

5
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

6
Contactgegevens

Vereniging KunstKring Ruurlo

Voor vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem contact op met het bestuur.

Contact Bestuur