Project Sint Willibrordus

Situatie april 2019

Zie bijgaand document Schriftelijke vragen H. Pelle in Gemeenteraad 25-03-19

Stand van zaken met de Willibrordusschool in het voorjaar van 2018

Nadat wethouder Patricia Hoytink in de raadsvergadering op 17 oktober 2017 op aandringen van alle fracties maximale ondersteuning toezegde voor de plannen van de Kunstkring om de Willibordus school te verwerven, mailde Barbara de dag erna om een afspraak te regelen. Dat was niet de bedoeling; wij zouden wel benaderd worden. Tenslotte werden wij zes weken later uitgenodigd voor 27 november.
Op 27 november 2017 hebben Fred Rötgers, Barbara Bodegom en Gerrit Huiting gesproken met wethouder Joke Pot en enkele ambtenaren. Afgesproken werd dat er zo gauw mogelijk een nieuw en goedkoper plan bij B&W zou worden ingediend. Eind januari 2018 is het nieuwe plan opgestuurd. Twee maanden later op 26 maart hebben Fred Rötgers en Barbara Bodegom dat nieuwe plan met Joke Pot en 3 ambtenaren besproken. Het werd wederom afgekeurd. Nu met het argument, dat er geen gelden door fondsen waren toegezegd en dat het groot onderhoud voor de komende 21 jaar niet was gereserveerd in de exploitatiebegroting. Men ging uit van ongeveer € 700.000 over 21 jaar.
Ons tegenargument dat fondsen pas toezeggingen doen, nadat de gemeente een intentieverklaring heeft afgegeven, waarin onder meer staat dat het gebouw eigendom van de KunstKring Ruurlo wordt, mits er voldoende toezeggingen zijn van fondsen om het gebouw te kunnen renoveren en inrichten, werd terzijde geschoven.
Er zijn veel subsidieverstrekkers die geld geven voor renovatie van leegstaande gebouwen. De voorwaarde is echter dat de aanvrager ook eigenaar is van het pand. Met die intentieverklaring zou de KunstKring Ruurlo geholpen zijn.
Sindsdien hebben enkele raadsleden contact gezocht met Barbara. Zij zijn het niet eens met de gang van zaken. Met name het feit dat B&W niet de maximale ondersteuning hebben geboden die op aandringen van alle fracties aan de KunstKring was toegezegd is hen een doorn in het oog. Ambtenaren hebben wel 3 rapporten over groot onderhoud van dorpshuizen in Berkelland gestuurd. Wij zien dat niet als ondersteuning. Er zijn reeds vragen door raadsleden gesteld en bij volgende raadsvergaderingen zullen opnieuw vragen worden gesteld. Kortom, het boek is nog niet gesloten. Wordt vervolgd….

 


Start van het project

Graag wil het bestuur van de KunstKring Ruurlo iedereen op de hoogte brengen en houden van de ontwikkelingen rondom het plan van de KunstKring Ruurlo het leegstaande schoolgebouw St. Willibrordus aan de Stationsstraat te verwerven.
 
Het project Sint Willibrordus is voortgekomen uit een samenloop van twee omstandigheden:
1. de KunstKring Ruurlo is, door het succes vanwege het grote aanbod van activiteiten, gegroeid en daardoor is ruimtegebrek ontstaan in de huidige accommodatie.
2. de leegstand van een gezichtsbepalend gebouw, de voormalige St. Willibrordusschool.
 
Dat heeft geleid tot het initiatief van het bestuur te onderzoeken wat mogelijk is in gesprekken met gemeente, de provincie en andere instanties. Het eerste plan werd door B&W afgewezen met name vanwege een onvoldoende gedegen financiële onderbouwing.
 
Tijdens de raadsvergadering op 17 oktober heeft wethouder Hoytink op aandringen van de raad maximale ondersteuning toegezegd om een haalbaar plan te maken voor de Willibrordusschool.
Tot zover de aanleiding tot de start van het project.  Lees verder…..
 

Voorzitter Barbara Bodegom spreekt in tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Berkelland

 
  

De gevolgen van het ruimtegebrek en de problemen daardoor veroorzaakt:
 
Cursussen
– het aantal activiteiten moet noodgedwongen worden beperkt;
– de opslagruimte is onvoldoende, waardoor materialen in andere gebouwen, soms in andere dorpen moet worden opgeslagen;
– het atelier moet telkens omgebouwd worden voor specifieke activiteiten;
– er is nauwelijks ruimte voor het organiseren van activiteiten voor vitale en/of kwetsbare ouderen.
Bovendien ontbreekt het aan een afgesloten ruimte waar de oven verantwoord kan staan en aan een afvoersysteem voor klei- en verfresten.
 
Concerten
De grote zaal van het Kulturhus is een gemeenschapsruimte. Dat betekent dat voor ieder concert de zaal geschikt gemaakt moet worden. Na het concert moet op diezelfde avond alles weer opgeruimd worden, omdat er de andere dag weer andere activiteiten zijn. De zaal biedt aan het publiek niet de beleving van een bijzonder avondje uit.
 
Exposities
De exposities van kunstenaars zijn niet of onvoldoende zichtbaar voor potentiële bezoekers vanuit de regio en voor de inwoners. Daar komt nog bij dat het Kulturhus, en daarmee ook de expositie, in het weekend gesloten is.